Adatkezelési tájékoztatóJelen tájékoztató, az AQUALABOR Kft. által üzemeltett www.aqualabor.hu weboldalon
(továbbiakban: weboldal) történő személyes adatok kezeléséről, védelméről nyújt
tájékoztatást. Az AQUALABOR Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalon szereplő
személyes adatokat a General Data Protection Regulation Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS
TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE és a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján kezeli.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására,
annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi
kötelezettségeknek megfeleljen.  A weboldalon található különböző dokumentációk,
anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználása engedélyezett, szerzői
jogi védelem alatt állnak, engedély nélküli felhasználásuk szerzői jogi, illetve
védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.
Az Adatkezelő a weboldalon esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hiányosságokért
nem vállal felelősséget.

JOGSZABÁLYI ALAPOK
- A 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény (továbbiakban: Info törvény)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)

FOGALMAK

A jelen fogalmi rendszer megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ben meghatározott
értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen:

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a
rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -
kezeléséhez;
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
- - Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
többé nem lehetséges;
- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
- Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
- EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az

Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
- Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
- Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
- Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen tájékoztató
megalkotásakor az Infotv, GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen
fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály és a rendelet által meghatározott fogalmak az
irányadóak.
Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az alábbiakban tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget:

Az Adatkezelő adatai:
A www.aqualabor.hu weboldal üzemeltetője az Aqualabor Kft.
Az adatkezelő neve: Aqualabor Kft.
Székhely: 6727 Szeged, Irinyi János utca 1.
Cégjegyzékszám: 06-09-006068
Adószám: 11598204-2-06
Teljes név: AQUALABOR Vízvizsgáló, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
E-mail: aqualabor@aqualabor.hu

Megrendelés:
A weboldalunkon keresztül elküldheti megrendelését.
Az adatkezelés célja: árajánlat elkészítése, árajánlat továbbítása a kért elérhetőségeken,
adatok rögzítése a szerződés végrehajtásához
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Az érintett adatok tárolásának időtartama: vonatkozó jogszabály szerint meghatározott ideig, a
számla tárolásával megegyező ideig
Hozzájárulás tárgyában érintett adatok: név, cím, telefonszám

Számlázás:
Vásárlás esetén a 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően számlát állítunk ki a megrendelt
szolgáltatásról.
Az adatkezelés célja: számla kiállítása
Az adatkezelés jogalapja: a számla kiállítása jogi kötelezettség 2007. évi CXXVII. törvény
Az érintett adatok tárolásának időtartama: a hatályos vonatkozó törvény szerint
meghatározott ideig
Érintett adatok: név, cím, adószám
Adatok továbbítása: könyvelő

Weboldalon használt cookie-k:
Weboldalunkon sütiket (azaz cookie-kat) használunk. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet az
Ön gépén böngészője egy erre kiválasztott könyvtárban helyez el. Ennek révén jutnak el
hozzánk vagy a harmadik szolgáltatóhoz a weboldalunk használatával kapcsolatos
információk.
A korábban már telepített sütiket Ön bármikor saját maga is törölheti az internetes
böngészőjében. Ezen kívül lehetősége van arra is, hogy a sütik használatát az Ön által
használt internetes böngésző megfelelő beállításaival teljesen vagy részben megakadályozza.
Fontolja meg azonban, hogy amennyiben internetes böngészőjében nem engedélyezi a sütik
használatát, akkor esetlegesen nem fogja tudni használni mások online ajánlatainak
valamennyi funkcióját.

Név Cél Kategória Lejárat
Szükséges cookie-k a munkamenet követéséhez elengedhetetlen sütik Szükséges A felhasználói
munkamenet végén
Analytics anonim statisztika nem eszükséges A felhasználói
munkamenet végén

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános
adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
- az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
- az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
- az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
- az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

- az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
- az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, azt
elektronikusan az aqualabor@aqualabor.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de
legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.