Általános szerződési feltételekA jelen ÁSZF tartalmazza a www.aqualabor.hu (továbbiakban: Weboldal) használatának
feltételeit az alábbiak szerint:
A weboldal címe:
https://aqualabor.hu/
A weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató)
adatai:
Cégnév: Aqualabor Kft.
Székhely címe: 6727 Szeged, Irinyi János utca 1.
Cégjegyzékszám: 06-09-006068
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 11598204-2-06
Képviselő: Mészárosné Basics Blanka
E-mail: aqualabor@aqualabor.hu
Telefonszám: 62/572-040

Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Host Kft.
Székhely: 6781 Domaszék, Klebelsberg Kuno utca 26.
Elérhetőség: (06 62) 550 025

Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. Megrendelés esetében a felhasználó, ha a Weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni,
akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelő oldalon található jelölő
négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF
szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Weboldal felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Weboldal
szolgáltatásait, nem küldhet megrendelést.
Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól    

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.)
a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A megrendelés lépései, szerződés létrejötte:
1. A Weboldalon lévő megrendelés kitöltése, elküldése, vagy a weboldalról letölthető
megrendelés(word fájl) letöltése, kitöltése és e-mail-ben elküldése a következő e-mail címre:
aqualabor@aqualabor.hu
2. A megadott elérhetőségén (telefonszám) felkeressük, árajánlat nyújtás céljából.
3. Amennyiben elfogadja az árajánlatot és a szolgáltató a megrendelést e-mail-ben
visszaigazolja, szolgáltatói szerződés jön létre. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon
kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A
szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
Lehetséges fizetési módok
1. Banki átutalás

Elállási jog
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul,

de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül
visszatérítjük. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt
semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 19
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: 20
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 21
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt.:

A jótállásról szóló tájékoztató
Jótállás
A szolgáltatás minőségével kapcsolatos kifogása esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal. Elérhetőségek:
Telefon/FAX: 62/572-040, 62/572-041
E-mail:aqualabor@aqualabor.hu